A megállás és a várakozás szabályai

4. A megállás és a várakozás szabályai

4.1. Megállás

Járművel megállni, ill. várakozni kétirányú forgalomra alkalmas úton, ha a közúti jelzésekből más nem következik:

 • csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén (az úttest széléhez 30 cm távolságon belül),

 • azzal párhuzamosan,

 • egy sorban szabad.

A megállást irányjelzéssel jelezni kell akkor is, ha irányváltoztatással nem jár. Az irányjelzést a fékezés megkezdése előtt kell alkalmazni.

Az egyirányú forgalmi úton történő megállás szempontjából nem hagyható figyelmen kívül az adott egyirányú forgalmú út úttestének a szélessége. Az úttest bal szélén akkor szabad megállni, ha az úttest bal szélén megálló jármű mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5 m szélességű hely marad.

Az ilyen szélességű úttest jobb szélén kihelyezett tiltó tábla kizárólag a tőle balra eső forgalmi sávra vonatkozik. Ha a megállást ilyen úttest mindkét szélén meg akarják tiltani, az erre vonatkozó tilalmi jelzőtáblákat az úttest mindkét szélén elhelyezik.

Az egy forgalmi sáv széleségű egyirányú forgalmi úton ha jobb oldalon megállást, várakozást tiltó táblát helyeznek ki, a tábla hatálya az úttest teljes szélességére vonatkozik.

Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral és kerékpárral egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el.

Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két ilyen jármű is megállhat.

Lakott területen kívül járművel - a lehetőségekhez képest - az úttesten kívül kell megállni.

A "lehetőségekhez képest" utalás azt jelenti, hogy az úttesten vagy az úttest szélét jelző vonal bal oldala mellett csak akkor szabad megállni, ha az úttesten kívüli rész járhatatlan, vagy olyan akadály van rajta, amely miatt ott a megállás lehetetlen. Ha az úttesten kívüli rész nem elegendő szélességű a jármű leállítására, akkor is azt legalább részben igénybe kell venni.

Tilos megállni, a forgalmi és a műszaki okból történő megállás kivételével:

 1. ahol a jármű fényjelző készülék vagy jelzőtábla jelzésének az észlelését akadályozza,

 1. ahol a jármű és az úttesten lévő záróvonal vagy a jármű és az úttest másik szélén álló jármű között legalább 3 méter széles hely nem marad,

 1. be nem látható

  • útkanyarulatban,

  • bukkanóban,

  • vagy más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti,

 1. körforgalmi úton, útkereszteződésben és az úttest széleinek metszéspontjától számított 5 m távolságon belül kivéve:

  • ha a közúti jelzésekből más következik,

  • úttorkolattal vagy útelágazással szemben megálló járművel, ha az a többi jármű bekanyarodását nem akadályozza,

 1. kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt

  5 méter távolságon belül:

  • személygépkocsival,

  • motorkerékpárral,

  • segédmotoros kerékpárral,

  • kerékpárral,

  • kézikocsival,

  15 méter távolságon belül:

  • minden egyéb járművel,

  • hídon,

  • aluljáróban,

  • alagútban, valamint ezek ki- és bejáratánál,

 1. vasúti átjáróban és attól mért 30 méter távolságon belül, valamint vasúti, illetve villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a vasúti jármű, ill. villamos közlekedését akadályozza,

 1. más járművel

  • villamosmegálló,

  • autóbusz-megálló,

  • trolibuszmegálló,

  • taxiállomást jelző tábla előtt 15 m, utána 5 m távolságon belül, kivéve ha útburkolati jelből más következik,

  • autóbuszöbölben, kivéve:

   • a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost,

   • az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, az iskolabuszt, és a gyermekeket szállító autóbuszt, továbbá

   • 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet.

  • autóbusz-forgalmi sávban, kivéve:

   • a kijelölt megállóhelyen megálló autóbuszt (trolibuszt), villamost,

   • az utasok ki- és beszállásának idejére a személytaxit, a betegszállító gépjárművet, továbbá

   • 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló járművet.

 1. villamos-megállóhelynél lévő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda közötti úttestrészen,

 1. 1000 kg-nál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán,

  • kapaszkodósávon,

  • gyorsítósávon,

  • lassítósávon,

  • kerékpársávon,

  • nyitott kerékpársávon,

  • kerékpárúton,

  • gyalog- és kerékpárúton,

 1. különösen veszélyes helyen, az útburkolati jellel jelzett területen,

 1. autópályán és autóúton (a leállósávon is csak műszaki okból szabad),

 1. minden egyéb olyan helyen, ahol ezt jelzőtábla, illetve útburkolati jel tiltja.

A megállási tilalom nemcsak az úttestre, hanem a mellette lévő járdára és az útpadkára is vonatkozik, kivéve a b), c), d), o) pontban tárgyalt tilalmakat.

A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha

 • azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,

 • a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,

 • a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és

 • a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

A járdán

 • a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével,

 • a betegszállító gépjármű,

 • az iskolabusz,

 • a gyermekeket szállító autóbusz,

 • a kerékpár,

 • a kétkerekű segédmotoros kerékpár és

 • a kétkerekű motorkerékpár

a járdán történő várakozási szabályok betartása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

Az előzőekben felsorolt megállási tilalmak természetesen nem vonatkoznak a forgalmi okból és a műszaki hibából adódó megállásokra. A forgalmi okból történő megállások, kellő figyelem és előrelátás esetén időben felismerhetők, ezért még forgalmi okból is tilos a megállás:

 • kijelölt gyalogos-átkelőhelyen,

 • útkereszteződésben,

 • vasúti átjáróban.

4.2. Várakozás

A megállásra vonatkozó szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is. Tilos várakozni minden olyan helyen, ahol megállni is tilos.

Tilos várakozni:

 • a három külön úttestű út középső úttestén,

 • lakott területen kívüli főútvonal úttestén,

 • ahol a jármű az út menti ingatlanra való be-, ill. kihajtást akadályozhatja, kivéve abban az esetben, ha az ingatlannal rendelkezni jogosult, a várakozáshoz hozzájárul,

 • ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja,

 • az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.

Mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállítójármű vezetője járművével és a betegszállító gépjármű olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást tábla tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével egy óra időtartamig (a szélvédő mögött elhelyezett tárcsán jelezve a várakozás megkezdésének idejét) és a betegszállító gépjármű, a várakozást ellenőrző órával vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrzőóra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat.

Ez a kedvezmény csak arra a járműre vonatkozik, amelyen az illetékes egészségügyi hatóságtól kapott engedélyre utaló jelzés van. Ilyen jelzés hiányában a mozgáskorlátozott személyt szállító jármű csak akkor várakozhat jelzőtábla tilalma ellenére, ha vezetője a járműnél marad, és igazolni tudja, hogy mozgáskorlátozott személyre várakozik.

A megnövekedett járműforgalom miatt rendkívül sok kiépített várakozóhelyre van szükség. Ezeket táblával, útburkolati jellel látják el, és sok esetben várakozást ellenőrző órával együtt alkalmazzák.

Várakozást ellenőrző óránál munkanapokon 8 és 18 óra, szombaton 8 és 14 óra között - ha pedig a jelzőtábla ettől eltérő időszakot jelöl meg, ebben az időszakban - csak az óra működtetésével és legfeljebb az órával jelzett időtartamig szabad várakozni.

Lejárt órát a jármű eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos.

A megállás az óra működtetése nélkül is megengedett, pénzbedobáshoz csak a várakozás van kötve.

Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged, a várakozás megkezdésének időpontját a járművön - gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

Ahol jelzőtábla szerint a járművel részben a járdára felállva kell várakozni, nem várakozhat olyan jármű, amelynek tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja.

A járdán a jármű teljes terjedelmével történő várakozást megengedheti

 • jelzőtábla,

 • útburkolati jel.

4.3. Őrizetlen jármű

Járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson, és illetéktelen személy azt el ne indíthassa.

A jármű önmagától való elindulását meg kell akadályozni. Ennek módja pl. lejtőn a kézifék működtetése, a sebességváltó bekapcsolása, a kerekek kiékelése vagy a szegély irányába történő kormányozás. Állati erővel vont járműnél az állatok kikötése vagy a kerekek forgásának akadályozása számít megfelelő gondoskodásnak az elindulás ellen.

Az illetéktelen személy által történő elindításnak megakadályozásáról a jármű vezetője akkor gondoskodott, ha a jármű ajtaját, ablakait bezárta, a gyújtáskulcsot a kapcsolóból kivette, a kormányzárat bezárta vagy bármely más módon az elindítást megakadályozta. Más biztonsági berendezés alkalmazása, a riasztókészülék működőképes állapotba helyezése nem kötelező még akkor sem, ha ilyen van a járművön.

4.4. Jármű tárolása

Hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Ennél hosszabb ideig tartó tároláshoz a területileg illetékes önkormányzattól közterülethasználati engedélyt kell beszerezni. Az e rendelkezések megszegésével a közúton tárolt járművet a rendőrhatóság a tulajdonos költségére eltávolíthatja.

<- 3. Várakozóhelyet jelző táblák5. A várakozás technikai végrehajtása ->





© Kotra Kft.